top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Engelse versie en de Nederlandse versie, prevaleert de tekst van de Nederlandse versie. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.


Artikel 1. Definities

1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is aangegeven, heeft de gebruikte terminologie de volgende betekenis:
Gebruiker: Horrex Horren BV (Vlaardingen, Nederland) is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Koper: de wederpartij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan wie Gebruiker verkoopt, levert of diensten verleent.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Koper.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen elke aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tenzij partijen (door middel van schriftelijke communicatie) uitdrukkelijk anders hebben aangegeven.
2.2. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waarbij derden uitvoering geven.
2.3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende clausules zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

2.4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Koper en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien enige bepaling/artikel van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen partijen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen/artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Gebruiker en Koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen; zowel het doel als de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal zoveel mogelijk in acht worden genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Elk aanbod van Gebruiker is vrijblijvend, tenzij het aanbod een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding bevat.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door gebruiker aangeboden prijzen en tarieven in EURO en exclusief omzetbelasting (BTW), overige heffingen van overheidswege en eventuele kosten zoals transport- & administratiekosten.

3.3. Indien de koper aan gebruiker gegevens verstrekt, mag gebruiker uitgaan van de juistheid daarvan en zal hij het aanbod uitsluitend op die gegevens baseren.

3.4. De overeenkomst tussen Gebruiker en Koper komt tot stand op het moment waarop:

a) Het door Gebruiker gedane aanbod wordt uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk (in volle kracht) door Koper aanvaard;

b) Gebruiker een ondertekende orderbevestiging heeft ontvangen.;
c) Gebruiker op verzoek van Koper is begonnen met werkzaamheden ter uitvoering van een opdracht. Elk der partijen heeft het recht om op een ander moment of met andere middelen te bewijzen dat de overeenkomst tot stand is gekomen.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de grootste en verantwoordelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Gebruiker kan echter niet antwoorden voor het bereiken van een specifiek resultaat in het geval van verkeerde services.
4.2. Gewichten, maten en andere opgaven zoals vermeld in offertes, op tekeningen etc. gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk als bindend bedongen.
4.3. Gebruiker behoudt zich het recht voor (na aanvaarding van de overeenkomst) wijzigingen aan te brengen in tekeningen, maten en gewichten, materialen en toebehoren. Dit zal geschieden, wanneer Gebruiker van mening is dat deze handeling zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit en/of functionaliteit van de koopwaar. Gebruiker is niet verplicht Koper vooraf op de hoogte te stellen.

4.4. Door Gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd bestaat geen recht op schadevergoeding. Koper kan de overeenkomst bij overschrijding van de levertijd niet ontbinden, tenzij deze overschrijding is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker.

4.5. Bij niet tijdige levering dient Koper Gebruiker (schriftelijk) in gebreke te stellen, alvorens Gebruiker toerekenbare tekortkoming kan worden toegerekend.

4.6. Indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen, behoudt Gebruiker zich het recht voor werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.7. Koper is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle door Gebruiker gevraagde gegevens en alle gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs behoort te erkennen dat deze van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, terwijl Gebruiker tevens het recht heeft eventuele gemaakte kosten in rekening te brengen. als gevolg daarvan volgens haar gebruikelijke tarieven.

4.8. Gebruiker behoudt de auteursrechten en industriële eigendomsrechten op alle verstrekte informatie zoals ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, specificaties, prototypes, modellen en kostenberekeningen. Koper dient alle voornoemde gegevens op eerste verzoek te retourneren. De informatie mag niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.


Artikel 5. Levering

5.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek (EXW).
5.2. Koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat de zaken worden afgeleverd, dan wel op het overeengekomen moment waarop hij over de zaken kan beschikken.
5.3. Indien Koper afname van zaken weigert of indien Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
5.4. De risico's verbonden aan de goederen gaan over op het moment dat de goederen rechtsgeldig en/of feitelijk aan Koper worden geleverd en daarmee ter beschikking van Koper en in de macht van Koper (of een door Koper aangewezen derde) staan.


Artikel 6. Prijs en kosten

6.1. Prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst.
6.2. Gebruiker mag een eventuele verhoging van kostenbepalende factoren, die bijvoorbeeld voortvloeien uit wijziging of aanvulling van de overeenkomst, in rekening brengen.
6.3. Gebruiker is tevens gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot lonen of andere kosten.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en met inachtneming van de door Gebruiker aangegeven betalingswijze, in de valuta vermeld op de factuur. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is aftrek, korting of verrekening niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.2. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen 14 dagen betaalt, is Koper van rechtswege in verzuim. In dat geval is Koper de wettelijke rente verschuldigd. Er wordt rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur totdat het totale bedrag is betaald. (een gedeelte van een maand telt als een volle maand).

7.3. Indien Koper wordt geliquideerd, onvrijwillig geliquideerd of surséance van betaling wordt verleend, zijn de vorderingen van Gebruikers onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Gebruiker mag de door Koper gedane betalingen in eerste instantie gebruiken ter voldoening van alle kosten, vervolgens ter voldoening van alle rentebedragen en tenslotte ter afdoening van het totaalbedrag en de lopende rente. Gebruiker kan een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper aangeeft te betalen in een andere volgorde dan hierboven vermeld. (Gebruiker is in dit geval niet in verzuim.). Gebruiker kan volledige betaling weigeren, indien deze aflossing exclusief verschuldigde en lopende rente en kosten.

7.5. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan Gebruiker er naar eigen keuze voor kiezen toekomstige leveringen van goederen aan Koper op te schorten totdat de tekortkoming is verholpen. Gebruiker kan ook vooruitbetaling (of rembours) verlangen voor toekomstige leveringen.
7.6. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat deze kredietwaardig is en blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van Koper te (doen) onderzoeken. Indien de resultaten van een dergelijk onderzoek daartoe aanleiding geven en naar het oordeel van
gebruiker redelijkerwijs mag worden verwacht dat de koper niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is gebruiker gerechtigd te verlangen dat de koper (aanvullende) zekerheid stelt en/of vooruit betaalt en/of onder rembours betaalt en/ of Gebruiker kan haar tarieven/prijzen wijzigen en/of haar uitvoering opschorten. Gebruiker zal de Koper van een dergelijke maatregel op de hoogte stellen.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Na levering blijft Gebruiker eigenaar van de goederen totdat Koper alle verplichtingen uit alle overeenkomsten volledig is nagekomen. Gebruiker zal deze totale nakoming beoordelen.

8.2. Koper is niet gerechtigd goederen te verpanden/verpanden onder eigendomsvoorbehoud; evenmin is hij gerechtigd deze op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient koper gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffing en waterschade en diefstal. Het risicobeleid moet op eerste verzoek ter inzage liggen.
8.5. Geleverde goederen zoals gedefinieerd in 8.1 mogen alleen worden doorverkocht in het kader van de normale activiteiten van Koper. In dat geval is Koper verplicht om ook onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen. Het is verboden geleverde goederen als bedoeld in 8.1 als betaalmiddel te gebruiken.
8.6. Indien Gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud claimt, verleent Koper reeds op dat moment onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht aan Gebruiker (of aan door Gebruiker aangewezen derden) om de plaats te betreden waar bovengenoemde zaken zijn opgeslagen en deze zaken terug te nemen.


Artikel 9. Incassokosten

9.1. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Koper alle redelijke vergoedingen van eventuele buitengerechtelijke kosten en indien van toepassing gerechtelijke kosten in verband met invordering betalen.
9.2. Koper is de wettelijke rente verschuldigd voor kosten die verband houden met het incasseren van vorderingen.

Artikel 10. Keuring, kennisgeving en garantie

10.1. Reclames met betrekking tot de goederen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen acht (8) dagen vanaf de datum van levering, of anders uiterlijk (8) dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had moeten worden ontdekt. De conformiteitsverklaring dient een gedetailleerde melding van de klacht/het gebrek te bevatten, zodat gebruiker adequaat kan reageren.

10.2. Indien de klacht gegrond is, is gebruiker gerechtigd hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het genoemde product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen zonder de overeenkomst verder uit te voeren.
10.3. Indien Koper niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn heeft gereclameerd, vervallen alle rechten en vorderingen van Koper met betrekking tot de klacht van Koper.
10.4. Gebruiker staat gedurende 12 maanden in voor de goede uitvoering van geleverde zaken en montage, tenzij de leverancier van de zaken van Gebruiker voor de betreffende zaken een andere termijn hanteert. Wij vermelden uitdrukkelijk dat het in onze producten gebruikte gaas van deze garantie is uitgesloten.


Artikel 11. Reparatie

11.1. Koper draagt ​​de verantwoordelijkheid dat personeel van gebruiker of door gebruiker aangewezen derden de overeengekomen montagewerkzaamheden op het overeengekomen moment kunnen uitvoeren. Koper draagt ​​tevens (tijdig en kosteloos) zorg voor:
a) een droge, afsluitbare en verlichte opslagruimte voor gereedschap en materialen

b) noodzakelijke en gebruikelijke hulpinstrumenten, licht, water en elektriciteit.-

c) een deugdelijke huisvesting voor bovengenoemd montagepersoneel.
11.2. Indien de overeengekomen montage of reparatie vertraging heeft opgelopen door omstandigheden die niet aan Gebruiker kunnen worden toegerekend, behoudt Gebruiker zich het recht voor om de door deze vertraging veroorzaakte kosten aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 12. Vervaltermijn

12.1. Met onverminderde kracht van het bepaalde in artikel 10 zal Koper, tenzij reeds op grond van 10.1 is gebeurd, Gebruiker onverwijld schriftelijk in kennis stellen van een ervaren tekortkoming door Gebruiker. Verder worden aanspraken op schadevergoeding beschreven als er binnen 12 maanden na deze schriftelijke kennisgeving geen procedure is ingesteld.


Artikel 13. Opschorting en beëindiging

13.1. Gebruiker heeft het recht zijn verplichtingen jegens Koper op te schorten dan wel de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden in de volgende omstandigheden:

a) Koper komt toezeggingen niet tijdig of niet adequaat na
b) Koper in staat van faillissement is verklaard of faillissement heeft aangevraagd.
c) Koper surseance van betaling heeft gekregen of surséance van betaling heeft aangevraagd.
d) Koper is onder wettelijke dwang gesteld.
In bovengenoemde omstandigheden blijven de rechten van Gebruiker onverminderd van kracht, inclusief aanspraak op
tot vergoeding.


Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Gebruiker aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit mocht blijken uit dit artikel 14.
14.2. De totale aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot betaling tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs.
14.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ​​doordat Koper niet voldoet aan artikel 3.3 (informatieplicht), tenzij deze schade mede te wijten is aan grove schuld of opzet van Gebruiker.
14.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ​​door handelen of nalaten van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst namens Koper. Dit tenzij deze schade mede te wijten is aan grove schuld of opzet van Gebruiker.
14.5. Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor de schade van Koper te beperken, te verminderen of te herstellen. Koper zal meewerken aan deze procedure.
14.6. Koper is verplicht de schade van Koper zoveel mogelijk te beperken, te verminderen of te herstellen.
14.7. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade van derden, gederfde inkomsten, gemiste kostenbesparingen en schade door stilstand, is te allen tijde uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Gebruiker.

14.8. De aansprakelijkheid voor schadeloosstelling door gebruiker uit welke rechtsgrond dan ook is eveneens beperkt tot de schade waartegen gebruiker ten behoeve van zijn verzekering namens hem verzekerd is, en is nimmer hoger dan het bedrag dat in dat geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
14.9. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag dat door Gebruiker aan de koper in rekening wordt gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarbij oorzaak van de schade ligt.


Artikel 15. Vrijwaring

15.1. Koper vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.
15.2. Koper vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst indien Gebruiker op grond van artikel 13 niet wettelijk aansprakelijk is jegens Koper.


Artikel 16. Overmacht

16.1. Geen van de partijen is gehouden enige verplichting na te komen in geval van overmacht.
16.2. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast de betekenis in juridische termen en jurisprudentie, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar en onvoorzien, buiten de invloedssfeer van Gebruiker, waardoor Gebruiker niet kan voldoen aan de
toezeggingen, daaronder mede begrepen stakingen en zitstakingen in het bedrijf van Gebruiker.
16.3. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op schadevergoeding.
16.4. Indien overmacht leidt tot overschrijding van een (leverings)termijn, heeft Koper het recht de betreffende overeenkomst per aangetekende post te ontbinden. Deze ontbinding geldt niet voor reeds geleverde goederen; deze geleverde zaken zijn voor rekening van Gebruiker, met inachtneming van artikel 6.


Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Gebruiker is gelegen, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke regels.
17.2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Wij verklaren uitdrukkelijk dat het Weens Koopverdrag (CISG) niet van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 18. Locatie

18.1. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, regio Zuidwest.

18.2. De laatst gedeponeerde versie Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, in casu de versie die van toepassing is
ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page